۰
یادداشت

پیش فروش هویت

قم نیوز: در چنین هیاهویی، البته کمتر صدای خُرد شدن استخوان مستضعفان و کمتر برخوردارها به گوش می رسد، همان ها که مجبورند از این اوضاع نابسامان، برای کسب اندک بهره ای از اقتصاد و گذران زندگی روزمره و حتی جلوگیری از سوء تغذیه، به «هویّت فروشی» روی آورند.
پیش فروش هویت
پیش فروش هویت
به گزارش قم نیوز نقل صحیح است که در روزگار امام صادق (ع)، نرخ گندم و نان در ایامی روز به روز بالا می رفت و نگرانی مردم بیشتر می شد. از یک طرف بسیاری از مردم تصمیم گرفتند تا با هر زحمتی شده و با همان دلیل ترس از آینده و کمبود، آذوقه سال تهیه و ذخیره کنند؛ اما امام صادق (ع) با رفتار خود، درسی ماندگار به تاریخ دادند. ایشان دستور دادند تا همه ذخیره گندم خانه شان در بازار عمومی مردم فروخته شود و پس از آن، گندم و نان به صورت روزانه برای خانه شان تهیه شود. آن حضرت همچنین با وجود تمکّن مالی، دستور دادند تا در آن شرایط، نان خانه شان با نیمی از آرد جو و نیمی از آرد گندم تهیه شود و